Policy för styrelsens arbete vid anmälan om trakasseri

  • Styrelsen ska varje år (efter årsmöte) utse två ledamöter som är årets förtroendevalda kring trakasserifrågor. Om möjligt bör de två valda vara diversa i sina umgängesgrupper.
  • Om en anmälan kommer in ska de två förtroendevalda tillsammans med anmälningsmottagaren samlar in information kring fallet och kommunicera med parterna. Anmälningsmottagaren kan lämna över sin post till Nordmarks ordförande vid behov. 
  • Det första mötet då frågan behandlas ska ske senast 14 dagar efter inkommen anmälan och beslut om att ta vidare frågan till uteslutning ska ske senast 28 dagar efter att anmälan skett. Är bedömningen från de tre personerna att gå vidare med varning, uteslutning eller tidsbegränsad uteslutning ska resten av styrelsen informeras och möte hållas så snart som möjligt, senast 21 dagar efter att styrelsen först blev informerad. 
  • De förtroendevalda kallar styrelsen till möte där den anklagade parten har möjlighet att göra sin röst hörd och den anklagade ska sedan lämna mötet då diskussion sker om uteslutning eller ej. 
  • Anteckningar kring att en diskussion ägt rum och beslutet om uteslutning ska skrivas ner i styrelsemötesprotokoll, men inga detaljer kring fallet behöver antecknas. 
  • Kommunikation kring uteslutning sker enligt Drachenwalds och SCA Inc policy men ordförande i den uteslutnas lokalförening bör bli informerad snarast efter att beslutet är tagit.