SKA Nordmark Årsmöte 12 mars 2023

Årsmötet kommer att hållas digitalt via Zoom, söndagen den 12 mars kl 11.00. Länk skickas ut med årsmöteshandlingarna innan årsmötet.

§1. Mötets öppnande

§2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän tillika rösträknare

§3. Fråga om mötets behöriga utlysande 

§4. Fastställande av föredragningslista 

§5. Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt 

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för den gångna ettårsperioden föredras. 

§7. Revisorns berättelse för det gångna räkenskapsåret föredras. 

§8. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 

§9. Val av styrelse för den kommande ettårsperioden. 

§10. Val av två revisorer för den kommande ettårsperioden. 

§11. Val av valberedning för den kommande ettårsperioden. 

§12. Fastställande av avgift för enskild medlem för den kommande ettårsperioden.

§13. Fastställande av avgift för institutionell medlem för den kommande ettårsperioden.

§14. Fastställande av grupper med institutionell status 

§15. Propositioner 

§16. Motioner 

§17. Övriga frågor 

§18. Mötets avslutande

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Det vill säga absolut senast söndag 26 februari 2023. Styrelsen nås genom e-post: drots@nordmark.org .

Valberedning: Vill du ge rekommendationer till nästa års styrelse tar du kontakt med valberedningen som består av: Josefina Åsemyr (sammankallande), Andrea Löf och Ralf Lagerström  Valberedningen nås på e-post: valberedning@nordmark.org .