SKA Nordmarks policy och handlingsplan mot mobbning och trakasserier

Fastställd vid SKA Nordmarks styrelsemöte 24 januari 2018

Inom SKA Nordmark:

 • ska ingen behöva känna sig kränkt, trakasserad eller diskriminerad 
 • ska ingen behöva känna obehag på grund av könstillhörighet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, politisk tillhörighet, religiös tillhörighet eller funktionshinder
 • accepteras ingen form av trakasserier, diskriminering eller mobbning

Mobbning och trakasserier kan inkludera men begränsas inte till:

 • förolämpande eller oförskämda muntliga eller skriftliga kommentarer riktade mot en individ
 • visning av explicita bilder (teckning eller foto) som visar en person på ett olämpligt sätt
 • fotografering eller inspelning av individer i syfte att missbruka eller trakassera individen
 • olämplig fysisk kontakt, ovälkommen sexuell uppmärksamhet, eller hämnd för att ha rapporterat trakasserier och / eller mobbning.
 • ovälkommet uppträdande grundat på kön, sexuell läggning, funktionshinder eller tillhörighet

Kännetecknet för mobbning och trakasserier är att den som utsätts för det upplever det som ett oönskat beteende. Den som utsatts har här så kallat tolkningsföreträde, det vill säga att det är den utsattas upplevelse, inte motivet hos den som trakasserar som räknas.  

Handlingsplan i förebyggande syfte

 • Information till aktiva deltagare och medlemmar inom SKA Normark om våra värderingar och handlingsplan. Informationen kan ske i samband på årsmöten, event och även via Nordmarks officiella kommunikationskanaler. 
 • Alla nytillträdda drotsar/ordförande för lokalföreningar bör i sin introduktion få information om SKA Nordmarks policy, värderingar och handlingsplan av SKA Nordmarks styrelse. 
 • SKA Nordmarks styrelse kommer att ha särskilda personer utsedda som kan stödja och hjälpa både drots/ordförande för lokala föreningar samt även enskilda medlemmar som behöver hjälp i dessa frågor. Dessa personer kan både drots, autokrat och enskilda medlemmar vända sig till när det förekommer trakasserier eller mobbning inom föreningen. Dessa personer har tystnadsplikt och kommer inte att agera utan medgivande från den som utsatts. 

Handlingsplan för den utsatta eller vittne när trakasseri eller mobbning ägt rum: 

 • Markera att beteendet är oönskat genom att säga ifrån eller be någon annan säga ifrån. 
 • Tala med någon i sin omgivning som man har förtroende för om vad som inträffat. 
 • Skriv ned allt om det inträffade: datum, klockslag, vad som hände, eventuellt vittne 

Ideella/aktiva medlemmar som själva blir utsatta eller ser någon annan bli utsatt kan rapportera till eventautokrat, drotsen på lokal nivå men även direkt till Nordmarks styrelse eller någon av de ombud som styrelsen utsett till att hantera dessa frågor.

Handlingsplan för förtroendevalda när trakasseri eller mobbning ägt rum:

Informell lösning

Trakasserier är ett av de känsligaste problemen som kan uppstå inom en verksamhet därför att företeelsen så nära berör den personliga integriteten. Det är viktigt ur allas synvinkel att trakasserierna upphör omgående. Om trakasserierna inte upplevs och bedöms vara av allvarlig natur kan en informell lösning vara att föredra. Det kan i vissa fall ske enbart mellan de berörda eller genom ombud. Observera att det är den utsattes upplevelser som är avgörande och inte omgivningens tolkningar. Ett sätt att få trakasserierna att upphöra är att klart och tydligt klargöra att handlandet upplevs som ovälkommet eller kränkande. Det kan vara svårt för den utsatta att säga detta själv och då kan den utsatte vända sig till autokrater, drots eller någon av Nordmarks utsedda förtroendemän för att få hjälp med att samtala med personen som trakasserat. Det bör beaktas att en rapport om trakasserier, mobbning inte automatiskt leder till en formell anmälan mot den anklagade. Mottagaren av informationen har tystnadsplikt om inte annat önskas. 

Formell anmälan 

Om den informella hanteringen inte leder till någon förändring eller om trakasserierna är av allvarlig natur bör formella åtgärder vidtas. Detta görs av den utsatta eller genom ombud utsedda av styrelsen. Utredningen ska ske snabbt med respekt för både den utsatta och anklagade personen. Den utsatta kan dra tillbaka sin anmälan. 

I utredningen ska det ingå: 

 • Båda parter blir hörda och få utveckla sina argumentationer och synpunkter 
 • Uppgifter som lämnas ska skrivas ned för kontroll 
 • Sekretess ska beaktas så att parternas personliga integritet skyddas 

Om den anmälde bedöms skyldig kan sanktioner vidtas utifrån SCA Nordmarks lag och SKA Nordmarks stadga. 

Viktiga punkter

Oavsett om det leder till en informell anmälan eller en formell anmälan så tänk på att följande viktiga punkter bör vara ledande i hanteringen av ärendet: 

 • Snabbhet 
 • Inhämtande av yttranden från alla parter 
 • Diskretion 
 • Uppföljning 

Autokrater och lokala drotsar som inte själva känner att de kan hantera incidenten kan alltid be om hjälp av Nordmarks Drots eller de av styrelsen utsedda ansvariga för frågor och incidenter som berör detta policydokument.

Polisanmälan 

Trakasserier av brottslig karaktär bör polisanmälas. Den utsatte bestämmer själv om polisanmälan skall göras eller inte. Föreningen kan aldrig polisanmäla ett ärende, det är något som den enskilde måste göra själv, de av styrelsen utsedda personerna som handhar dessa frågor finns dock tillgängliga för stöd i en eventuell polisanmälan. 

Appendix

Följande text kan anslås vid trollet/registreringen eller inkluderas i informationsblad som delas ut på eventsiten. Autokraterna för event inom Nordmark får själva avgöra om de vill anslå texten.

SKA NORDMARK FÖRBJUDER MOBBNING OCH TRAKASSERIER AV ALLA INDIVIDER OCH GRUPPER.

Deltagare som deltar i detta beteende är föremål för lämpliga sanktioner.

Om du utsätts för trakasserier, mobbning eller hämnd för en tidigare anmälan, eller om du blir medveten om att någon trakasseras eller mobbas, kontakta en drots eller autokrat.

THE SCA PROHIBITS HARASSMENT AND BULLYING OF ALL INDIVIDUALS AND GROUPS.

Participants engaging in this behaviour are subject to appropriate sanctions. 

If you are subjected to harassment, bullying or retaliation or become aware of anyone being harassed or bullied, contact a seneschal, event organizer, President of the SCA, or your Kingdom’s Board Ombudsman.

Anmälan – så här gör du

Anmälan av trakassarier, hot mm som bryter mot Nordmarks stadgar, policies eller liknande

När en anmälan kommer in hanteras den av Nordmarks styrelse. Den som anmäls ska få möjlighet att bemöta uppgifterna i anmälan innan något beslut om eventuell påföljd fattas av styrelsen. För att en anmälan ska kunna hanteras som en officiell anmälan krävs att vi har svar på nedanstående frågor och ditt tillstånd att gå vidare med anmälan. 

 • Vem är det som anmäler:
 • Vem/vilka är det du vill anmäla:
 • När hände det du vill anmäla:
 • Vart hände det (event, plats, online, annat):
 • Beskriv vad som hände, vem som gjorde/sa vad och hur du reagerade:
 • Finns det några vittnen till händelsen:

Möjliga påföljder finns i våra stadgar:

 • Varning 
 • Skriftlig varning 
 • Tidsbegränsad uteslutning 
 • Uteslutning 

Den medlem som blir utesluten får inte längre delta i de aktiviteter, fysiska eller som sker på sociala medier/digitalt. Beslut om uteslutning ur SKA Nordmark innebär även uteslutning ur SCA i den kända världen, enligt affilieringsavtalet mellan SKA Nordmark och The Society for Creative Anachronism, Inc. 

Anmälan ska mailas in till gruppen Förtroendevalda Mot Mobbing (FMM) – fmm@nordmark.org